dejtarifono
Tartalom
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
DEJTÁRI FONÓ Kulturális és Falufejlesztő Egyesület
 
KAPCSOLATTARTÓ
 
KISKÖZÖSSÉGEINK: Szivárvány Kórus
 
KISKÖZÖSSÉGEINK: Aerobic Team
 
KISKÖZÖSSÉGEINK: Dejtári Örökzöldek
 
KISKÖZÖSSÉGEINK: Dejtári Krónika
 
KISKÖZÖSSÉGEINK: Nefelejcs Néptánc csoport
 
KISKÖZÖSSÉGEINK: Bevelina Nyitott Műhelye
 
Sugárkankalin Turisztikai Egyesület
 
Ipolymenti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete
 
KÖZTÁMHÁLÓ-Közösségi kezdeményezéseket támogató hálózat
 
SPORTÉLET
 
Kalendárium
2018. Július
HKSCPSV
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
<<   >>
 
LINKEK
 
ALKOTÓINK
 
ZENE - BONA

 
Szerk.

 

 


 

A DEJTÁRI FONÓ KULTURÁLIS ÉS FALUFEJLESZTŐ

 

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

 

Általános rendelkezések

 

Az egyesület neve:

DEJTÁRI FONÓ Kulturális és Falufejlesztő Egyesület

 

Rövidített név:

DEJTÁRI FONÓ EGYESÜLET

 

Az egyesület székhelye:

2649 Dejtár, Kossuth út 52.

 

Az egyesület működésének időtartama:

Az egyesület határozatlan időtartamra alakul.

 

Az egyesület képviselete:

Az egyesületet az elnök képviseli bíróságok, hatóságok előtt, valamint harmadik személlyel szemben.

Az egyesület önálló jogi személy.

 

Az  egyesület céljai

 • Faluház (kiállítóhely-alkotóház-tájház) létrehozása, működtetése, fejlesztése.
 • A minél régebbi múlt tárgyi, tevékenységbeli és életmódbeli értékeinek felkutatása, gyűjtése, rendszerezése, ápolása, gyarapítása /szellemi és tárgyalkotó néprajz kutatásainak, gyűjtőmunkáinak megszervezése, támogatása./
 • Értékmegőrzés, értékkiteljesítés
 • Népszokásaink, népdalaink, hagyományaink gyűjtése, felelevenítése, kulturális örökségként való átmentése a fiatalabb generáció számára.
 • Táncházak szervezése
 • Média-zene-és könyvtár kialakítása az eddig megjelölt tevékenységhez kötötten, s ezek közcélú felhasználásra bocsátása.
 • Az ábrázoló és kifejező művészeti ágak, a népművészet kismesterségeinek gondozása, ápolása
 • Új vizuális technikák megismertetése, elsajátítása
 • Tehetséggondozás
 • Az emberek, nemzedékek, közösségek és kultúrák közötti bizalom és párbeszéd erősítése érdekében közösségi programok, események, élmények szervezése, megvalósítása
 • Az egyetemes kultúra és a helyi hagyományok közötti párbeszéd párbeszéd létrehozása, ápolása
 • Határainkon belül és túl élő magyar és külföldi gyermekek, fiatalok és családok cserekapcsolatainak megteremtése
 • A hagyományozott értékeket megbecsülő környezet kialakítása
 • Nyelvi, informatikai, kommunikációs és szemlyiségfejlesztő tréningek, tanfolyamok, képzések szervezése
 • A természet és a mesterséges környezet eleven harmóniájának megteremtése, megtartása, fejlesztése /értékmegőrző tájvédelem, biotermékek termelésének előkészítése/
 • A tudomány, a művészet, a sport területén életmód formáló közös programok szervezése
 • A civil társadalom és a falu intézményei tevékenységének összehangolása, kiteljesítése

Nyilvántartásba vétel:

A DEJTÁRI FONÓ EGYESÜLETET a Nógrád Megyei Bíróság veszi nyilvántartásba.

 

Hivatalos bélyegző:

Felirata: DEJTÁRI FONÓ EGYESÜLET

 

Egyesületi tagság:

 

Az egyesület tagja lehet minden magyar és külföldi állampolgár, aki tevékenységével hozzájárul céljaink megvalósulásához, tevékenyen részt vállal a feladatok teljesítésében, fizeti a tagsági díjat és az egyesület alapszabályát elfogadja.

 

A tagsági viszony keletkezése:

 A tagsági jogviszony írásbeli belépési nyilatkozattal a taggyűlés döntése alapján jön létre.

 

A tagsági jogviszony megszűnése:

a./ az egyesületből való kilépés írásban történő bejelentésével

b./ a tag halálával

 

A tagok jogai és kötelességei:

 

Az egyesület tagja jogosult:

 • részt venni az egyesület tevékenységében és rendezvényein
 • választhat és választható a vezetőségbe
 • részt vesz a döntéshozatalban az egyesület taggyűlésein

Az egyesület tagja köteles:

 • az egyesület tevékenységében aktívan részt venni
 • a taggyűlés által meghatározott mértékű éves tagsági díjat megfizetni

 Az egyesület szervezete:

 

1.)     Az egyesület legfőbb szerve a taggyűlés, amely évente két alkalommal ülésezik.

2.)     A taggyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, vagy ha a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri.

3.)     A taggyűlés akkor határozatképes, ha a tagok 50 % + 1 fő jelen van.

4.)     Az egyesület taggyűlését az Egyesület elnöke 3 nappal korábban írásos meghívóval hívja össze, melyben rögzíti a taggyűlés helyét, idejét, a napirendi pontokat és felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a taggyűlés nem határozatképes ismételt összehívására 1 órán belül kerül sor.

5.)     A rendkívüli taggyűlés összehívásának módja: a 4.) pontban leírtak alapján.

6.)     Amennyiben a taggyűlés nem határozatképes, az elnök elrendelheti egy órán belül az ismételten összehívott taggyűlést, amelyen a jelenlévő tagok szavazattöbbséggel hozhatnak döntést, az egyesület halaszthatatlan ügyeiben.

Az ismételten összehívott taggyűlés akkor határozatképes, ha a tagok közül legalább 7 fő jelen van.

Az elnök akadályoztatása esetén az elnök helyettes rendelkezik mindazon jogokkal és kötelességekkel, amellyel az elnök.

Ezt az elnök írásos meghatalmazással ruházhatja át az elnökhelyettesre.

7.)     A taggyűlések nyilvánosak.

8.)    Az Egyesület tevékenységéhez bárki csatlakozhat, rendezvényein bárki részt vehet.

 

                                 A taggyűlés hatáskörébe tartozik:

 

a)     az alapszabály megállapítása és módosítása;

b)    a vezetőség és a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása;

c)     az évi költségvetés meghatározása;

d)    a vezetőség éves beszámolójának elfogadása;

e)     döntés új tag felvételéről;

f)      az egyesület céljainak és feladatainak körébe tartozó tevékenység elhatározása;

g)     az egyesület céljainak elérése érdekében gazdasági tevékenység folytatásának elhatározása;

h)     más társadalmi szervezethez való csatlakozás, feloszlás kimondása.

 

A taggyűlés a döntéseit általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, azonban a b) pont esetén titkos szavazással, míg az a), c), d) és h) pontok esetén a jelenlévők 2/3-ának egybehangzó szavazatával dönt.

Egyszerű szótöbbség esetén a jelen lévő tagok több mint felének egybehangzó szavazata szükséges.

 

 

A vezetőség

 

A taggyűlés a tagok közül öt főből álló vezetőséget választ (elnök, helyettes, pénztárnok és két vezetőségi tag).

Megbízatásukat a megválasztásuktól számított öt éves időtartamra kapják.

Döntéseiről írásos jegyzőkönyvet készít, az érintetteket (taggyűlés) szóban tájékoztatja.

 

                                             A vezetőség feladatai:

 

a)     szervezi, irányítja az egyesület munkáját,

b)    előkészíti, összehívja a taggyűlés üléseit,

c)     évente egy alkalommal beszámol tevékenységéről a taggyűlésnek, beszámolóját a helyi kábel TV-ben és a Polgármesteri Hivatalban nyilvánossá teszi.

d)    megvitatja, majd a taggyűlés elé terjeszti a szervezet pénzügyi, gazdasági helyzetéről szóló éves beszámolót.

e)     tájékoztatja a taggyűlést és a tagokat az egyesület gazdasági helyzetéről,

f)      megfelelő tájékoztató tevékenységgel teszi ismertté, ismertebbé az egyesületet, népszerűsíti annak céljait,

g)     szervezi a hazai és a külföldi kapcsolattartást.

 

A vezetőség szükség szerint, de legalább negyedévente egyszer ülésezik, üléseit az elnök hívja össze. Ha a vezetőségi tagok közül kettő kezdeményezi a vezetőség összehívását az ok és cél megjelölésével, akkor a vezetőségi ülést össze kell hívni. Az ülések határozatképességéhez legalább 3 vezetőségi tag jelenléte szükséges. A vezetőség döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

  

Az egyesület tisztségviselői

 

Az egyesület tisztségviselői e tisztségüket társadalmi megbízatásként, ellenszolgáltatás nélkül látják el. Az egyesület tisztségviselői igényt tarthatnak a feladataik elvégzése érdekében felmerült és indokolt, igazolt kiadásaik megtérítésére.

 

                                                                                        Az elnök:

 

a)     képviseli az egyesületet,

b)    az alapszabályban meghatározott időközönként összehívja a vezetőség üléseit,

c)     a vezetőségi ülések közötti időszakban irányítja az Egyesület tevékenységét,

d)    beszámol a vezetőségnek az ülések között tett intézkedésekről,

e)     felvilágosítást, tájékoztatást ad az egyesület tevékenységéről, céljairól az érdeklődőknek,

f)      gondoskodik a taggyűlési és vezetőségi határozatok végrehajtásáról.

g)     menedzseli az egyesület gazdálkodását,

h)     kapcsolatot tart más társadalmi szervezetek gazdálkodó szervek stb. képviselőivel.

 

                                                                            Az elnökhelyettes:

 

a)     az elnök akadályoztatása esetén képviseli az egyesületet,

b)    munkája során segíti az elnök tevékenységét,

c)     biztosítja a taggyűlések és vezetőségi ülések megtartásának adminisztratív, dologi feltételeit, gondoskodik a meghívók időben történő kiküldéséről,

d)    végzi az egyesület nem pénzügyi jellegű adminisztrációját, kezeli nyilvántartásait.

 

                                                A pénztárnok:

 

Az egyesület elnökének és helyettesének felügyelete mellett:

a)     kezeli az egyesület pénzeszközeit,

b)    vezeti az egyesület pénzügyi tárgyú könyveit, elkészíti jelentéseit, bevallásait,

c)     gondoskodik a pénzügyi, számviteli jogszabályokban előírt kötelezettségek betartásáról,

d)    elkészíti és a vezetőség elé terjeszti a szervezet pénzügyi, gazdasági helyzetéről szóló éves beszámolót,

e)     folyamatosan tájékoztatja a vezetőséget az Egyesület anyagi helyzetéről.

 

 

                                             A két elnökségi tag:

 

-         részt vesznek és segítik a vezetőség munkáját.

 

                                            A felügyelő bizottság

 

1.)   A taggyűlés soraiból háromtagú felügyelő bizottságot választ, mely ellenőrzi az Egyesület tevékenységét és gazdálkodását.

2.)   A felügyelő bizottság elnöke évente kétszer írásban összehívja a felügyelő bizottságot, melyben szerepel a bizottsági ülés helye, ideje, napirendi pontjai.

3.)   Ha egy fő felügyelő bizottsági tag írásban – az ok és cél megjelölésével – kezdeményezi, akkor a felügyelő bizottsági ülést össze kell hívni.

4.)   Határozatképes a felügyelő bizottság, ha mindhárom tagja jelen van, döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

5.)   Ellenőrzik a törvényeknek és jogszabályoknak megfelelő működést és a gazdálkodást.

6.)   Az ellenőrzésről, értékelésről, gazdálkodásról írásos jegyzőkönyvet készít.

7.)   A felügyelő bizottság tevékenységéről a taggyűlésnek évente beszámol.

 

 

Az egyesület gazdálkodása, vagyona, nyilvántartásai

 

Az egyesület vagyona, bevételei:

 
TELEPÜLÉSÜNK DEJTÁR
 
A Fonóban

 
GALÉRIA
 
HÍRES EMBEREK
 
BEHARANGOZÓ
 
RENDEZVÉNYNAPTÁR 2017.
 
ESEMÉNYEK KÉPEKBEN 2017.
 
BESZÁMOLÓK
 
SZÁLLÁSHELY
 
ÓRA
 
SZÁMLÁLÓ
Indulás: 2006-07-16
 
Tartalom

Légy te is Farmasi tanácsadó! Kötetlen munka, befektetés nékül, minõségi termékek, jó kereseti lehetõség!    *****    Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG &#9679; FANTASY SZEREPJÁTÉK &#9679;&#12300;&#914;&#923;SM&#923;IW&#12301; &#9679; FANTASY SZEREPJÁTÉK &#9679; EGY SZIGET + 24 MÁGUS &#9679; FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)